Lagen och E-handelsdirektivet

Vad vi kan göra inom SEO och marknadsföring online styrs i huvudsak av två dokument, marknadsföringslagen och e-handelsdirektivet.

Marknadsföringslagen

“Marknadsföring får inte vara vilseledande. Med vilseledande menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats”.

Lagen säger också att den som ingår ett avtal om köp via internet eller genom hemförsäljning, alltid har rätt till en 14 dagars ångerrätt. Det här är något som gäller generellt, men det finns dock ett par undantag. Till exempel gäller inte rätten till retur om varan som inhandlats klassas som ett livsmedel.

I marknadsföringslagen finns även en så kallad svart lista med för närvarande, 31 förbjudna marknadsföringsmetoder.

Brott mot någon av de enligt den svarta listans 31 förbjudna marknadsföringsmetoder kan ge böter, i form av en marknads-störningsavgift, på mellan 5 000 och 5 miljoner kronor. Det finns med andra ord en god anledning att läsa igenom listan ordentligt innan en reklamkampanj sjösätts.

Den speciella domstolen, Marknadsdomstolen, som granskar att marknadsföringsfrågor efterlevs har under senare år tagit upp flera frågor rörande marknadsföringsåtgärder på Internet. Av domarna kan man utläsa att domstolen valt att inte göra någon direkt åtskillnad mellan marknadsföring på och utanför Internet. Marknadsdomstolen klargör härmed att den svenska marknadsföringslagen är tillämplig på alla marknadsföringsåtgärder som har en anknytning till den svenska marknaden.

Inställningen kan synas lite märklig då den till vissa delar kan gå på tvärs mot vad som står till exempel i e- handelsdirektivets regler om ursprungslandsprincipen. Konklusionen blir dock att den företagare som avser att genomföra någon som helst form av marknadsföringsåtgärd online och denna åtgärd riktar sig till den svenska marknaden (genom att till exempel vara på det svenska språket) skall följa svensk marknadsföringslag.

E-handelsdirektivet

E-handelsdirektivet

E-handelsdirektivet är ett EU-direktiv som har till syfte att skapa en rättslig ram för att säkerhetsställa en fri rörlighet för informationstjänster mellan de olika medlemsstaterna.

Vad det gäller marknadsföring så styrs den av artikel 5, 6, 7 och 56.

Artikel 5 behandlar tjänsteföretagets skyldighet att redovisa sina adressuppgifter, inklusive e-post samt, om företaget/personen är registrerad i ett handelsregister eller liknande offentligt register, även registreringsnummer. Enkelt uttryckt, du skall vara kontaktbar via den information som lämnas online.

Artikel 6 behandlar kommersiella meddelande, det vill då säga reklam. Krav ställs på att det klart och tydligt skall framgå att det är just reklam. Det skall också tydligt framgå vem eller vilka som står bakom den reklamen. Om även rabatter, premier och/eller gåvor förekommer i samband med reklamen skall det då tydligt framgå att de är direkt kopplade till kampanjen och eventuella villkor kopplade till utnyttjandet av dessa skall även vara lätt tillgängliga.

Detsamma som gäller för rabatter och det gäller även för spel och tävlingar som ingår i ett reklamerbjudande.

Artikel 7 behandlar av användaren icke begärd reklam via e- post. I Sverige gäller vad som kallas “opt-in” vilket innebär att reklam via e-post, fax och/eller sms endast får skickas till den användare som godkänt det eller som sedan tidigare är kund. I sådana kundutskick skall det också tydligt framgå att det är reklam, samt finnas en möjlighet för kunden att enkelt avsäga sig ytterligare framtida utskick.

Artikel 56 berör tjänsteleverantörens etableringsland och säger att oavsett i vilket av EU:s medlemsländer tjänsteleverantören är etablerad har den enskilda medlemsstaten rätt att vidta direkta åtgärder mot kampanjer som riktar sig mot medlemsstatens territorium.

Enkelt uttryckt, det går inte att bedriva sin verksamhet från ett annat EU-land för att kringgå några svenska marknadsföringslagar (detsamma gäller i de flesta fall även EG- länder som till exempel Norge).

E-handelsdirektivet i sin helhet finns tillgängligt på nätet för den som är intresserad.

Observera att även andra lagrum, än de här i texten angivna, kan komma ifråga. Det beror då bland annat på hur reklamen utformas.